Königsallee, Düsseldorf

Königsallee, Düsseldorf
Königsallee, Düsseldorf
Königsallee, Düsseldorf
Königsallee, Düsseldorf

Umbau eines Geschäftshauses760 m² VK · Bauherr: Rivièra Maison BV